OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I PŁATNOŚCI - Industrialwheels.com - Internetowy sklep internetowy B2B koło

Wróć

COVID 19: Deliveries & Manufacturing are according to planning

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I PŁATNOŚCI

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I PŁATNOŚCI NIE KONIJNENBURG BV

Zapisano w sekretariacie Sądu Rejonowego w Amsterdamie, Holandia, w dniu 15 kwiecień 2012, nr. 12-55


1. Stosowanie

Niniejsze Ogólne Warunki dostawy i płatności stosuje się do wszystkich umów między KONIJNENBURG i jego klientów, jak również do wszystkich ofert, z tym wszystkie zamówienia udzielone przez Klienta, z wyłączeniem wszelkich generałów warunkach klienta z jakiegokolwiek rodzaju. "Umowy" powinny wyraźnie obejmować wszelkie dalekobieżnego umowy zawartej pomiędzy KONIJNENBURG a nabywcą. Wszelkie odstępstwa od stosowania tych ogólnych warunkach iz takich samych zasadach ogólnych wiąże KONIJNENBURG są jedynie po to zostało potwierdzone przez nabywcę na piśmie. W momencie zawarcia umowy, klient jest uważany zgadzają się na stosowanie tych zasadach ogólnych; dotyczy to również kolejnych zamówień udzielonych przez nabywcę, zarówno ustnie, telefonicznie, e-mailem, faksem lub udzielone w jakikolwiek inny sposób, tak, kolejne potwierdzenie na piśmie KONIJNENBURG nie jest wymagane.

2. Ogłoszenia

1. Wszystkie oferty KONIJNENBURG, doustną, jak i na piśmie, nie są wiążące oraz na podstawie danych dostarczonych przez jego klientów w aplikacji.

2. Wszystkie cenniki, broszury i inne dane towarzyszące oferty zostały przedstawione tak dokładnie, jak to tylko możliwe. Które powinny być wiążące dla KONIJNENBURG jeśli potwierdził wyraźnie w formie pisemnej. KONIJNENBURG nie jest zobowiązany dostarczyć szczegółowych danych, chyba że zgodził się inaczej.

3. Wszystkie broszury, zdjęcia, cenniki i wszystkie towarzyszące im dane techniczne przedstawione w formie rysunków, projektów, modeli, próbek i tym podobnych, które zostały wysłane z oferty, powinny wyraźnie pozostają własnością intelektualną KONIJNENBURG. Bez uprzedniej zgody na piśmie, że kupujący jest zabronione kopiowanie tych informacji i / lub uniknąć wykorzystania informacji przez strony trzecie i / lub sprzedaży na tej informacji. Korzystanie z tych informacji jest ograniczony do własnego użytku w zakresie oferty i przyznane porządku.

4. Oferowane ceny dotyczą tylko oferowanego wolumenu.

5. Jeśli zamówienie nie zostało przyjęte w piśmie z góry, np. w przypadku sprzedaży z zapasów magazynowych, umowa sprzedaży jest dokonywana przez KONIJNENBURG całkowicie lub częściowo zgodne z wnioskiem o dostawy przez nabywcę, odpowiednio KONIJNENBURG wysłanie faktury do klienta dostawy wzywającego.

6. KONIJNENBURG nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady i wypaczeń obrazów, rysunków i zestawień pomiarów i wagi, jak również wszystkich innych specyfikacji w cenników oraz materiałów reklamowych i ofert specjalnych i / lub w potwierdzeniu zlecenia.

3. Umowa

1. Umowa powinna być zawarta w chwili KONIJNENBURG wyraźnie zaakceptowane, odpowiednio potwierdzone, kolejność lub zmiana kolejności.

2. Wszelkie dodatki i / lub zmiany dokonane w późniejszym czasie, a także (doustnie) przedsiębiorstwa przez KONIJNENBURG lub jego przedstawicieli, agentów lub innych pośredników, są wiążące tylko wtedy KONIJNENBURG potwierdził to na piśmie przez osobę do niego upoważnioną.

3. Dla tych dostaw lub tej pracy, dla których, w zależności od ich charakteru i zakresu, nie jest wysyłane potwierdzenie zamówienia, faktura jest również uważany za potwierdzenie zamówienia, które jest również uważane są wynikiem porozumienia dokładnie i do końca.

4. Każda umowa jest zawierana w ramach klauzuli rozwiązującym, że nabywca okazuje się być odpowiednio wiarygodnymi pieniężnej zgodnie z umową.

5. KONIJNENBURG ma prawo, kiedy i po zawarciu umowy, przed przystąpieniem do (dalszego) jego realizacji, do żądania zabezpieczenia od nabywcy za wykonanie płatności i innych zobowiązań wynikających z Umowy.

6. KONIJNENBURG ma prawo do zaangażowania stron trzecich do prawidłowego wykonania umowy. Jeśli to możliwe, KONIJNENBURG konsultują z klientem w tej sprawie.

7. Jeśli nabywca chce zmienić lub uchylić umowy, jest on zobowiązany do wyrównania KONIJNENBURG za wszelkie szkody, w tym utratę zysków oraz wszystkie koszty wynikające ze zmiany lub unieważnienia.

4. Siła wyższa

1. W tych warunkach, "siła wyższa" oznacza wszystkie okoliczności niezależnych od woli stron, odpowiednio nieprzewidzianych przez strony, które prowadzą do nabywcy nie są w stanie domagać się, w całej słuszności, zgodności z umową przez KONIJNENBURG. Siła wyższa w każdym przypadku obejmują: strajki, nadmierne nieobecności (z powodu choroby), pracowników, problemy z transportem, niedostateczne dostawy surowców / części zamienne, ogień, środki rządowe, w tym zakazy przywozu i wywozu, ograniczenia kwotowe, zakłócenia w działalności dostawca (-y), jak również niedotrzymanie warunków umowy przez dostawcę (s), w wyniku KONIJNENBURG niezdolności (już) wywiąże się ze swoich zobowiązań w stosunku do kupującego.

2. Jeżeli, w opinii KONIJNENBURG, siła wyższa jest tymczasowy, KONIJNENBURG ma prawo zawiesić wykonanie umowy do takiej chwili, że okoliczność, dostarczając siły wyższej już nie istnieje.

3. Jeżeli, w opinii KONIJNENBURG sytuacja siły wyższej jest stałe, strony mogą dokonać ustaleń w celu rozwiązania umowy i za ich konsekwencje. KONIJNENBURG nie jest zobowiązany do zaoferowania żadnej rekompensaty szkód w ogóle.

4. KONIJNENBURG ma prawo żądać zapłaty za występ w wykonaniu danej umowy, zanim sytuacja powoduje siły wyższej był widoczny.

5. Ceny

1. O ile nie jest wiążące określenie oferta, każdy cytat jest wolny od zobowiązań.

2. O ile nie zaznaczono inaczej, ceny są:

Na podstawie aktualnej kwoty ceny zakupu, wynagrodzeń, kosztów wynagrodzeń, ubezpieczenie społeczne i rządowe, frachty, ubezpieczenia i innych kosztów, obowiązujących w momencie składania oferty, odpowiednio data oferty;

Na podstawie dostawa "Ex Works" (Incoterms) lub w innym miejscu przeznaczenia wskazanym przez nabywcę, chyba że uzgodniono na piśmie inaczej, oraz bez uszczerbku dla określonych w artykule 6.2;

Bez VAT i innych opłat;

Podana w euro.

3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, jest minimalne zamówienie EURO 50 -. (Pięćdziesiąt złotych) netto.

4. W przypadku wzrostu jednego lub więcej czynników kosztów produkcji, a zwłaszcza, jeśli kurs euro w stosunku do walut obcych stosowanych w przypadku zmian umowy, KONIJNENBURG jest uprawniony do dostosowania ceny zamówienia odpowiednio.

 

6. Koszty i ryzyko związane z transportem

1. Sposób transportu, transport, opakowania i tym podobnych, o ile nabywca dostarczył dodatkowych instrukcji KONIJNENBURG, ustala KONIJNENBURG w dobrych praktyk biznesowych. Jakieś szczególne życzenia nabywcy dotyczące opakowania i / lub transportu, w tym ruchu w obrębie lokalu, musi być wykonane tylko nabywca płaci za jego koszty.

2. Transport towarów jest w zasadzie na ryzyko kupującego.

3. W przypadku zamówień o wartości na fakturze niższą niż 350 euro -. Wył. VAT, KONIJNENBURG ma prawo naliczyć koszty frachtu i przetwarzanie, chyba że zgodził się inaczej.


7. Dostawa i termin dostawy

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, dostawa podejmują fabrycznie miejsce (Incoterms).

2. Uzgodniony termin dostawy, odpowiednio terminu dostawy, rozpoczyna się od dnia, w KONIJNENBURG posiada wszystkie wymagane dane i dokumenty w jego dyspozycji. Termin dostawy jest, bez uszczerbku dla postanowień w artykule 16, czas, że towary są rozładowywane (rzeczywisty transfer). Incoterms wybrane (najnowsza wersja) stosuje się do wszystkich dostaw.

3. Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru, lub, w zależności od przypadku, opakowania, w ciągu jednego dnia roboczego za ewentualne wady (braki), lub inspekcja przeprowadzona w ciągu dziesięciu dni roboczych po ogłoszeniu, że towary są dostępne dla kupującego. Kupujący powinien zgłosić wszelkie usterki i / lub uszkodzenia znajdujących się dostawy w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od daty dostawy do KONIJNENBURG. Jeśli kupujący nie dokona tego, KONIJNENBURG ma prawo nie obsługiwać żadnych skarg na dostawy.

4. KONIJNENBURG jest uprawniony do wydania w częściach (dostawy częściowe), które mogą być rozliczane oddzielnie. W takim przypadku, nabywca zobowiązany jest do zapłaty zgodnie z zapisami w artykule 14 niniejszych warunków, chyba że zgodził się na piśmie inaczej.

5. Jeżeli towary nie są brane pod posiadaniu w ciągu 10 (dziesięciu) dni po zawiadomieniu o dostawy lub, w przypadku zamówień na wezwanie, uzgodniony termin call-off nie jest przestrzegany przez nabywcę, KONIJNENBURG ma prawo do wystawienia faktury na towary , podczas gdy tych towarów, od tego czasu, być przechowywane w pełni na rachunek i ryzyko kupującego.

6. Uzgodnione terminy dostaw są zawsze wskazania. Jeśli uzgodniony termin dostawy został przekroczony, nabywca ma prawo narzucić rozsądny dalszy na KONIJNENBURG termin dostawy, listem poleconym.

7. Takie przypadki przekroczeniem terminu nie uprawnia nabywcę do anulowania zamówienia lub o odmowie przyjęcia lub zapłaty towarów, ani też nie ta KONIJNENBURG zobowiązać do zapłaty odszkodowania na rzecz nabywcy, ani do wydania z magazynu, jeśli zakup został dokonany Ex Works. Termin proporcjonalna do złożoności i terminu dostawy produktu dotyczy zwłaszcza zamawianych produktów o długim terminie dostawy, specyficzne zastosowania lub inspekcji wymaganych.

8. Gwarancja, serwis i reklamacje

1. KONIJNENBURG gwarantuje dostarczone nowe produkty na okres 3 (trzech) miesięcy po porodzie lub wysyłki, tzn. że KONIJNENBURG naprawi bezpłatnie, odpowiednio zastąpić (w gestii KONIJNENBURG) wszystkie części, do których każda wada może wystąpić z powodu wadliwej konstrukcji, pod warunkiem, że wada jest zgłaszane w formie pisemnej niezwłocznie po ich odkryciu, w każdym przypadku zgodnie z warunkami określonymi w artykule 8, i, jeśli KONIJNENBURG tego życzy, część jest wysyłana do nich bezpośrednio, przewoźne opłacone.

2. Powyższa gwarancja dotycząca naprawy lub bezpłatną dostawę nowej części nie obejmuje żadnych opłat ze strony być przewidziane wolne, ani cła lub podatku obrotowego, to powinny one być na konto kupującego.

3. Wszelkie usterki w dostarczonych towarów, wyłącznie do uznania KONIJNENBURG, mogą być naprawiane tylko odpowiednio zastąpione nowym dostawy, jeśli usterka, w opinii KONIJNENBURG lub producenta, są spowodowane wadami budowy, użyte materiały i wykonanie, renderowania towarów bezużytecznymi dla klienta w celu, dla którego zostały one przeznaczone. Części, które są podatne na zużycie, takich jak powierzchnie bieżnika koła i łożyska, nie są objęte niniejszą gwarancją.

4. Jeśli kupujący nie złoży zażalenia na wady na piśmie KONIJNENBURG w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych po dostarczeniu odpowiednio realizacji, nabywca zakłada się, że przyjęte towary. Jeśli nabywca złoży skargę, powinien posiadać towary w niezmienionym stanie, dopóki KONIJNENBURG jest w stanie zbadać zarzuty.

5. KONIJNENBURG przyjmuje jedynie przesyłek zwrotnych, jeżeli:

a) KONIJNENBURG wcześniej uzgodnione w formie pisemnej;

b) transport odbywa się przewoźne opłacone do KONIJNENBURG, chyba zgodził się inaczej;

c) Ta pamięć obawy lub standardowych materiałów;

d) dostawa miała miejsce nie dłużej niż 6 (sześć) tygodni temu, chyba że zgodził się inaczej.

6. Jeśli KONIJNENBURG ma przeprowadzić naprawę lub dochodzenia poza własną firmę, KONIJNENBURG ma prawo naliczyć koszty podróży i noclegów na nabywcę, a także ewentualne koszty transportu oraz koszty wyposażenia do badań, które mają być używane. W zasadzie, badania i naprawy odbywają się w ramach naszej firmy, w normalnych godzinach pracy. Jeśli okaże się, że towary oferowane na naprawy nie wykazują żadnych wad, wszystkie koszty ponoszone są na rachunek klienta, przy czym minimalna kwota EURO 60 -. (Sześćdziesiąt) net nie są naliczane.

7. Wszelkie roszczenia z tytułu naprawy lub wymiany będą anulowane, jeśli nabywca sam sprawia, zmian lub napraw dostarczonych towarów, lub te wykonane, odpowiednio, jeżeli nabywca nie korzysta z dostarczanych produktów dokładnie według załączonych instrukcji lub używa lub traktuje te produkty nieprawidłowo w inny sposób, lub wykorzystuje produkty do innych celów niż do których były pierwotnie przeznaczone.

8. Nieprzestrzeganie przez nabywcę z żadnego z jego obowiązków zwalnia KONIJNENBURG ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu.

9. Niezależnie od obowiązku wynikającego z pierwszego akapitu niniejszego artykułu, KONIJNENBURG nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty szkód. Nie jest KONIJNENBURG odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub szkody wyrządzone na przedmioty lub osoby w trakcie prac prowadzonych na kupującego na podstawie zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu.

  1. 9. Tolerancje dotyczące produktu i ilość

1. W odniesieniu do produktów, dla których obwód materiału i arkuszem został przeszkolony, KONIJNENBURG dopuszcza tolerancję w wysokości do 10 (dziesięć)% w górę lub w dół.

2. W sprawie zdolnościami lub nadpodaż oddanych, formowane lub gracz materiałów KONIJNENBURG dopuszcza tolerancję do 10 (dziesięć)% w górę lub w dół.

3. Do dopuszczalnych odchyleń dotyczących pomiarów, odpowiednio twardość, odnosimy się do artykułów międzynarodowo ustalonych norm, to wszystko do tego stopnia, że nie było to specjalnie odbiegała od na piśmie, i do tego stopnia, że specjalny specyfikacja nie została uzgodniona w piśmie.

4. Wszelkie części przewidziane do KONIJNENBURG przez lub w imieniu nabywcy, które mają być umieszczone na, w lub do produktów, które mają być produkowane przez KONIJNENBURG, musi zostać dostarczony do KONIJNENBURG w wymaganej ilości, z dodatkową 10 (dziesięć)% (jeśli nie innych odsetek został ustalony na tym) w odpowiednim czasie, wolny i przewoźne opłacone. KONIJNENBURG nie ponosi odpowiedzialności za części lub innych towarów dostarczonych w ten sposób, ani do KONIJNENBURG dla jakości i zastosowania właściwej tych części, a KONIJNENBURG można zakładać, bez dochodzenia ogóle, że te części są bez zastrzeżeń dotyczy, lub do Wytwarzany produkt.

10. Dane techniczne

1. Obrazy, rysunki, próbki i szczegóły dotyczące pomiarów, waga, nośność, trwałość chemiczna i inne specyfikacje techniczne, przewidziane przez KONIJNENBURG, pochodzą głównie z danych dostarczonych nam przez producentów i dostawców, które reprezentują nas. Dane te są wiążące tylko wtedy KONIJNENBURG wyraźnie stwierdził to.

2. Nośność kół wskazanych oznacza statycznego wpływu i nie ma związek z oporem toczenia.

3. KONIJNENBURG zastrzega sobie prawo do dostarczenia towaru w zmienionej konstrukcji, pod warunkiem, zamierzonego przeznaczenia towarów nie jest naruszona.

4. Odchylenia danych pod warunkiem, odpowiednio zmienione konstrukcje, o których mowa w tym artykule, nie dają prawa do reklamacji lub rozwiązania umowy.


11. Prawa własności intelektualnej osób trzecich

1. Jeśli artykuły są produkowane zgodnie z rysunków, próbek, wzorów lub innych instrukcji w najszerszym tego słowa znaczeniu, że KONIJNENBURG otrzymanych od swojego klienta lub przez jego klienta od osób trzecich, jego klient ponosi pełną gwarancję, że do produkcji i / lub dostawy tych wyrobów, bez patentu, prawa do korzystania z marek, modeli handlowych lub innych praw osób trzecich jest naruszone, a klient zabezpiecza KONIJNENBURG przed wszelkimi roszczeniami, które mogą zostać wszczęte przeciwko KONIJNENBURG.

2. Jeśli trzecią, na podstawie domniemanego prawa, obiektów do produkcji i / lub dostawy, KONIJNENBURG ma prawo niezwłocznie i bez jakiejkolwiek innej ziemi, do natychmiastowego zaprzestania produkcji i / lub dostawy, i domagać się rekompensaty kosztów już poniesionych, bez uszczerbku dla jego roszczeń o ewentualne odszkodowania dalszych szkód dla swojego klienta, bez KONIJNENBURG jest zobowiązany do żadnej rekompensaty szkód dla jego klienta. KONIJNENBURG jest zobowiązany niezwłocznie poinformować klienta o wszelkich zarzutów otrzymanych przez KONIJNENBURG od osób trzecich przeciwko produkcji i / lub dostawy wyrobu.

12. Odpowiedzialność

1. Oprócz obowiązkowych przepisów ustawowych, KONIJNENBURG nie jest zobowiązany do odszkodowania za szkody jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednio lub pośrednio, w tym szkody gospodarczej, uszkodzenia mienia ruchomego i nieruchomego, lub uszkodzenia osób, zarówno z drugiej strony lub osób trzecich. Druga strona jest zobowiązana do wypłacenia odszkodowania KONIJNENBURG i przytrzymaj KONIJNENBURG nieszkodliwe wszystkich kosztów, szkód i interesów, które mogą wystąpić na KONIJNENBURG jako bezpośredni skutek roszczeń osób trzecich wobec KONIJNENBURG do zdarzeń, działań lub zaniedbań, za które KONIJNENBURG nie ponosi odpowiedzialności wobec druga strona zgodnie z tymi warunkami. Biorąc pod uwagę postanowienia w innym miejscu w tym artykule, KONIJNENBURG jest w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody spowodowane przez nieprofesjonalnych użytkowania dostarczonego produktu lub stosowanie ich w innym celu niż dla których nadaje się według obiektywnych standardów. KONIJNENBURG również nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez wadę w jego produkcie, jeżeli:

. KONIJNENBURG nie przyniósł produktu na rynek;

b. Jest prawdopodobne, na podstawie okoliczności, że wada powodując obrażenia nie istniały w chwili KONIJNENBURG wprowadził ten produkt na rynku, odpowiednio, że wada wystąpiła później;

c. Produkt nie został wyprodukowany dla KONIJNENBURG do sprzedaży lub innej formy dystrybucji z ekonomicznego celu, ani nie zostało wykonane lub rozpowszechniane w ramach działalności KONIJNENBURG za;

d. Wada jest wynikiem faktu, że produkt spełnia wymogi obowiązkowe dekrety rządowe;

e. To było niemożliwe, w oparciu o stan wiedzy naukowej i technicznej w momencie, że KONIJNENBURG wprowadził ten produkt na rynek, dowiedzieć się o istnieniu wady;

f. W przypadku, gdy dotyczy to producent części, wady mogą być przypisane do projektowania produktu, którego stanowi część składową, odpowiednio do instrukcji wydanych przez producenta urządzenia.

2. Odpowiedzialność KONIJNENBURG jest (także) ograniczona przez maksymalną kwotę objętej jego produktu, straty handlowego i transportowego. Z wyjątkiem innych postanowień w tym artykule, szkody spowodowane przez KONIJNENBURG drugiej stronie (straty handlowe) jest zawsze ograniczona do wartości netto faktury dostarczonego produktu. Odmowy na piśmie przez danego ubezpieczyciela są pełne dowodów.

3. Zgodność z obowiązującymi gwarancji / reklamacje obowiązki i / lub wypłaty szkody ustalonej przez KONIJNENBURG i / lub jego ubezpieczyciela, uważa się za jedyną i całkowitą rekompensaty za szkody. Druga strona powinna wyraźnie i całkowicie zabezpieczyć KONIJNENBURG przeciwko jakiejkolwiek innej rekompensaty.

4. KONIJNENBURG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe ze względu na naruszenie patentów, licencji i / lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich, wynikające z korzystania z danych, takich jak rysunki, modele i tym podobnych, w najszerszym tego słowa znaczeniu, świadczonych przez lub w imieniu kupującego. Jeśli KONIJNENBURG odnosi, w pisemnej umowy zawartej z klientem, odpowiednio w jego potwierdzeniu zamówienia, do bezpieczeństwa technicznego, jakości i / lub innych przepisów mających zastosowanie do produktów, klient zakłada się, aby zdawać sobie sprawę z nich, chyba że poinformuje KONIJNENBURG przeciwnie niezwłocznie w formie pisemnej. W tym przypadku KONIJNENBURG są dalsze poinformować klienta o tych przepisach. Klient zobowiązuje się do informowania swoich klientów w każdym czasie w formie pisemnej z wyżej wymienionych przepisów.

5. Jeśli KONIJNENBURG pomaga w montażu i / lub wytwarzania produktów na sprawne, nie zaznaczając tego w porządku, to jest na wniosek i na rachunek i ryzyko klienta.

6. Wyłącznie przy odbiór dostarczonych towarów przez lub w imieniu drugiej strony, zabezpiecza KONIJNENBURG przed wszelkimi roszczeniami drugiej strony i / lub osoby trzecie do wypłaty rekompensaty za szkody, niezależnie od przyczyny uszkodzenia, z wyjątkiem zgodności z Obowiązek gwarancji.

7. W sprawie porady udzielonej, KONIJNENBURG ponosi odpowiedzialność za wady, które zwykle można uniknąć i / lub przewidzieć, ale tylko do wysokości określonego opłaty za doradztwo.

8. Jeśli KONIJNENBURG ma do zakupu towarów w innym miejscu, żadnych (kontrakt) postanowienia, które mogą mieć zastosowanie do danej transakcji, stosuje się również dla drugiej strony, jeżeli oraz w zakresie, w jakim KONIJNENBURG może powoływać się na te.

9.Except w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa przez KONIJNENBURG sam, a oprócz swoich zobowiązań gwarancyjnych, KONIJNENBURG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta, w tym, między innymi, szkody pośrednie, szkody niematerialnej, biznesu lub szkód w środowisku, odpowiednio uszkodzenia spowodowane odpowiedzialności wobec osób trzecich.

13. Płatność

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, płatności dokonuje się net, bez dyskonta lub wybrać się, by wpłaty lub przelewu na rachunek bankowy lub Giro wyznaczonego przez KONIJNENBURG, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Data wartość stwierdzono w jego banku / giro wyciągów są ustalenia i dlatego oznaczony jako dnia zapłaty.

2. Jeśli kupujący nie zapłaci w terminie, jest on winien minimum EURO 40 -. (Czterdzieści) do pozasądowych kosztów poboru, bez uprzedniego powiadomienia o domyślnym konieczności.

KONIJNENBURG także mają prawo do pobierania odsetek w wysokości pół procent nad ustawowymi odsetkami handlowej dla każdego miesiąca lub część miesiąca badanym cały miesiąc, z tego na kwotę faktury, należy liczyć od trzydziestu dni od daty faktury, jak również dodatkową opłatę za rejestrację kolekcji EURO 30 -. (trzydzieści).

3. Każda płatność nabywcy służy przede wszystkim jako wypłatę odsetek na nim ciąży, a także gromadzenia i / lub kosztów administracyjnych ponoszonych przez KONIJNENBURG i odejmuje od najstarszego należne roszczenia.

14. -

 

15. Zastrzeżenie własności

1. Wszystkie towary dostarczone przez KONIJNENBURG, także jeżeli towary te zostały zgromadzone przez KONIJNENBURG w miejscu nabywcy lub jego klientem w ramach umowy, pozostają własnością KONIJNENBURG do czasu, gdy kupujący zapłacił w całości wszystkie kwoty należne KONIJNENBURG pod ta lub wszelkich związanych z umowa, wraz z odsetkami i kosztami.

2. W przypadku obróbki, przetwarzania lub mieszania z dostarczonych produktów przez lub z nabywcą, KONIJNENBURG uzyskuje współwłasność w nowo tworzonych produktów i / lub towarów złożonych z dostarczonych towarów, do wartości dostarczonych towarów oryginalnych.

3. Nabywca jest zobowiązany, o ile dostarczone towary nie są używane, aby zachować te towary oddzielnie od innych towarów, w sposób wyraźnie rozpoznawalny, tak długo, jak własność nie została przeniesiona.

16. Prawo do zatrzymywania

1. KONIJNENBURG mają prawo zatrzymywania wszystkich towarów, które są przechowywane przez KONIJNENBURG przez lub na rachunek nabywcy, bez względu na przyczynę, o ile nabywca nie wywiązało się ze wszystkich swoich zobowiązań w stosunku do kupującego.

2. KONIJNENBURG zobowiązany jest zarządzać tych towarów zgodnie z zasadami dobrej praktyki biznesowej, bez nabywcy są uprawnieni do wystąpienia o odszkodowanie w przypadku utraty, częściowej utraty i / lub uszkodzenia, których nie można przypisać do KONIJNENBURG. Ryzyko towaru pozostaje zatem z klientem.

17 Naruszenie umowy przez nabywcę

W przypadkach, że nabywca:

. Jest w stanie upadłości, przenosi swoje aktywa, odnosi się do zawieszenia płatności, odpowiednio, jeżeli całość lub część swoich aktywów są przymocowane;

b. Czy zmarły lub znajduje się pod administracją;

c. Nie spełnia żadnego z jego zobowiązań na mocy prawa lub na podstawie tych warunków;

d. Nie zapłaci faktury kwoty lub jej części w terminie nałożonych na niego;

e. Wpływy do powstrzymania lub przenieść swój biznes lub znacznej jego części, w tym wkład swoje przedsiębiorstwo w spółkę być włączone lub już istniejących, odpowiednio zmienia cel swojej firmy;

Jedno wystąpienie któregokolwiek z wyżej wymienionych okoliczności uprawnia KONIJNENBURG do rozwiązania umowy bez interwencji sądowej jest wymagane oraz do żądania natychmiastowej pełnej zapłaty jakiejkolwiek kwoty należnej od nabywcy, na podstawie prac przeprowadzonych przez KONIJNENBURG i / lub wykonywane dostawy, bez ostrożności zaliczki lub zawiadomienie o domyślnie jest to wymagane, to wszystko bez uszczerbku dla jego prawa do zwrotu kosztów, szkód i odsetek.

2. Jeżeli nabywca jest zobowiązany przez prawo, po okazało się, że nie jest w stanie zapłacić, aby poinformować władze rządowe i Ubezpieczeń przemysłowej tym niezwłocznie, nabywca jest zobowiązany do poinformowania o tym równocześnie KONIJNENBURG pisemnie niezwłocznie.

3. W przypadkach, m.in. niepłacenie z dochodzić kwoty, zawieszenie płatności, wniosku o zawieszenie płatności, upadłości, objęciu administracji, śmierci, likwidacji działalności przez klienta, KONIJNENBURG ma prawo, bez zawiadomienia o Interwencja domyślne lub sądowe są wymagane, aby domagać się z powrotem na własność towarów, które zostały dostarczone, ale nie zapłacił, wyruszając wszelkie kwoty już zapłacone, ale bez uszczerbku dla prawa do żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie.

4. Nabywca musi umożliwiać KONIJNENBURG zawsze natychmiast odebrać żadnych towarów, które nie zostały jeszcze wypłacone, towary będące przedmiotem leasingu, odpowiednio, gdzie towary te są położone.

5. Towary mogą być sprzedawane na lub wykorzystywane przez nabywcę w zakresie jego normalnej działalności, ale nie może być obciążony w jakikolwiek sposób. Jeżeli towary nie zostały jeszcze opłacone są odsprzedawane, nabywca zobowiązany jest do zachowania ich i tytuł, na pierwsze żądanie KONIJNENBURG jest, przenieść nieujawnioną zastawu na wszystkich roszczeń na kwotę należnego KONIJNENBURG.

18 Spory prawne i jurysdykcja

1. Prawo Holandii stosuje się do wszystkich swoich ofert, umów i jego realizacją, bez ustawy z dnia 15 grudnia 1971 r., w wykonaniu umowy zawartej w Hadze, Holandia, w dniu 1 lipca 1964 r. dotyczące jednolitego ustawy o międzynarodowej sprzedaży towarów, Treaty Series 1964 No.117 i 1968 no. 13 (Biuletyn ustaw i dekretów 1971, S780 i S781) i Konwencja wiedeńska sprzedaży z dnia 11 kwietnia 1980 roku.

2. Wszelkie spory, w tym te, które są rozpatrywane nie tylko sporu przez jedną ze stron, wynikające z lub związane z umową, do których stosuje się te pojęcia lub terminy samych zainteresowanych i ich interpretacji lub wykonania ich, zarówno faktycznych i prawnych natura, będą rozstrzygane przez Sąd w Amsterdamie, w zakresie dozwolonym przez prawo.

3. W przypadku sporu, dane w podaniu KONIJNENBURG za jest decydujący, chyba że istnieje dowód, że jest inaczej.

19. Złożenie

Niniejsze Ogólne Warunki zostały złożone w sekretariacie Sądu Rejonowego w Amsterdamie w dniu 15 czerwca 2012 roku.

20 Kontrola terminów

Kopia angielskiej wersji ogólnych warunków sprzedaży z KONIJNENBURG BV są dostępne do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego w Amsterdamie, Holandia. Niniejsze Ogólne Warunki można również pobrać ze strony internetowej KONIJNENBURG ( www.konijnenburg.nl ).

Porównaj produkty Delete all products

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
×

Przesłanie (OE) rysunku technicznego

* Wymagane pola

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na stosowanie cookies, aby pomóc nam w tej stronie lepiej. Ukryj tę wiadomość Więcej informacji na temat plików cookie »