ALLMÄNNA LEVERANS OCH BETALNING - Industrialwheels.com - Nätet B2B länkhjulet webshop

Tillbaka

ALLMÄNNA LEVERANS OCH BETALNING


ALLMÄNNA LEVERANS OCH BETALNING AV KONIJNENBURG BV

Arkiverat som registrerades vid tingsrätten i Amsterdam, Nederländerna, den 15 juni 2012, nr. 12-55


Ett. Tillämpning

Dessa Allmänna leverans-och betalningsvillkor gäller för alla avtal mellan KONIJNENBURG och hans kunder, liksom för alla erbjudanden, respektive alla beställningar beviljats av kunden, med undantag av generaler villkoren för kunden av något slag. "Avtal" skall uttryckligen omfatta all långväga avtal mellan KONIJNENBURG och köparen. Eventuella avvikelser från tillämpningen av dessa allmänna villkor och att dessa allmänna villkor själva får endast binda KONIJNENBURG efter att dessa har bekräftats till köparen skriftligen. Vid tidpunkten för ingåendet av ett avtal, skall kunden anses godkänna den exklusiva tillämpningen av dessa allmänna villkor, detta gäller även ytterligare beställningar som beviljats av köparen, både muntligen, per telefon, via e-post, fax eller beviljats på något annat sätt, så en ytterligare skriftlig bekräftelse av KONIJNENBURG inte krävs.

2. Erbjudanden

Ett. Alla erbjudanden från KONIJNENBURG, muntligt såväl som skriftligt, är utan förpliktelser och bygger på uppgifter från sina kunder i ansökan.

2. Alla prislistor, broschyrer och andra data som åtföljer ett erbjudande har lämnats så exakt som möjligt. Dessa skall endast vara bindande för KONIJNENBURG om bekräftat uttryckligen skriftligen. KONIJNENBURG är inte skyldig att lämna detaljerade uppgifter om det inte godkänts annat.

Tre. Alla broschyrer, fotografier, prislistor och alla tillhörande tekniska data som tillhandahålls i form av ritningar, modeller, modeller, prover och liknande, som skickades med erbjudanden, skall uttryckligen förbli immateriell egendom KONIJNENBURG. Utan föregående skriftligt tillstånd, är köparen uttryckligen förbjudet att kopiera denna information och / eller att denna information används av tredje part och / eller säljer på denna information. Användandet av denna information skall begränsas till eget bruk inom ramen för erbjudandet och vilken ordning beviljas.

4. De priser som erbjuds endast skall gälla för den erbjudna volymen.

Fem. Om en order inte godtogs i förväg skriftligen, t.ex. för försäljning från lager lager, är köpeavtalet sker genom KONIJNENBURG helt eller delvis överensstämmer med begäran om leverans av köparen, av respektive KONIJNENBURG skicka en faktura till en kund som begär leverans.

6. KONIJNENBURG är inte ansvarig för eventuella fel i och avvikelser av bilder, teckningar och uttalanden mått och vikter, liksom alla andra specifikationer i prislistor eller reklammaterial och för specialerbjudanden och / eller orderbekräftelser.

Tre. Avtalet

Ett. Ett avtal får endast ingås vid den tidpunkt som KONIJNENBURG uttryckligen har godtagit, respektive bekräftat, ordern eller någon ändring av beslutet.

2. Alla tillägg och / eller ändringar som sker vid en senare tidpunkt, samt (oral) åtaganden från KONIJNENBURG eller dennes företrädare, skall agenter eller andra mellanhänder, är bara bindande om KONIJNENBURG har bekräftat dessa skriftligen av en person som därtill auktoriserad.

Tre. För de leveranser eller som fungerar för vilka, beroende på deras art och omfattning, är ingen orderbekräftelse skickas, ska fakturan även anses en orderbekräftelse, som även skall anses återspegla avtalet noggrant och fullständigt.

4. Alla avtal ska ingås under hävande klausulen att köparen visar sig vara tillräckligt kreditvärdiga för monetära avtalet följs.

Fem. KONIJNENBURG rätt, när eller efter att ingå avtalet, innan du fortsätter till (ytterligare) utförande därav, att kräva säkerhet från köparen för överensstämmelse med betalningen och andra skyldigheter enligt avtalet.

6. KONIJNENBURG har rätt att anlita utomstående för ett korrekt genomförande av avtalet. Om möjligt skall KONIJNENBURG samråda med kunden om detta.

7. Om köparen önskar att ändra eller upphäva avtalet, är han skyldig att ersätta KONIJNENBURG för alla skador, inklusive förlorad vinst och alla kostnader i samband med ändring eller annullering.

4. Force majeure

Ett. I dessa termer, "Force Majeure" avses alla omständigheter oberoende av parternas vilja, respektive inte kunnat förutses av parterna, som leder till att köparen inte längre kan kräva, i all rimlighet, överensstämmelse med avtalet genom KONIJNENBURG. Force majeure skall i varje fall omfatta strejker, överdriven frånvaro (på grund av sjukdom) av personalen, transportproblem, otillräcklig råvaruförsörjning / reservdelar, brand samt statliga, inklusive import-och exportförbud, kvotering, avbrott i verksamheten vid leverantören (s), samt kontraktsbrott av leverantören (s), vilket resulterar i KONIJNENBURG att inte (längre) att uppfylla sina skyldigheter gentemot köparen.

2. Om, i yttrandet KONIJNENBURG är force majeure tillfälligt, ska KONIJNENBURG rätt att avbryta genomförandet av avtalet tills en sådan tidpunkt att den omständighet som tillhandahåller force majeure inte längre existerar.

Tre. Om, i yttrandet KONIJNENBURG är force majeure situationen permanent, kan parterna vidta åtgärder för att säga upp avtalet och för konsekvenserna därav. KONIJNENBURG inte skyldig att erbjuda någon skada helst ersättning.

4. KONIJNENBURG har rätt att kräva betalning för prestation i genomförandet av avtalet i fråga, innan situationen orsakar force majeure var uppenbar.

Fem. Priser

Ett. Om det inte finns ett bindande erbjudande term, är varje citat utan förpliktelse.

2. Om inget annat anges, priserna är:

Baserat på den nuvarande mängden av inköpspriser, löner, lönekostnader, sociala och statliga avgifter, frakter, försäkringspremier och andra kostnader, som tillämpades vid tidpunkten för erbjudandet, respektive datum för erbjudandet;

Baserat på leverans "Ex Works" (Incoterms) eller annan destination plats som anges av köparen, om det inte godkänts annat skriftligen, och utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 6.2;

Exklusive moms och andra avgifter;

Anges i euro.

Tre. Om inte samtyckt till något annat, det finns en minimal ordervärde EURO 50 -. (Femtio) netto.

4. Vid ökning av en eller flera av de faktorer självkostnadspris och i synnerhet om växelkursen för euron gentemot den utländska valutan som gäller för avtalet förändras ska KONIJNENBURG ha rätt att anpassa ordningen priset därefter.

 

6. Kostnader och risker för transport

Ett. Sättet för transporter, frakt, förpackning och liknande, såvida inte köparen har gett ytterligare instruktioner till KONIJNENBURG, skall bestämmas av KONIJNENBURG i god affärssed. Eventuella särskilda önskemål köparen rörande förpackningar och / eller transport, däribland flyttar inom affärslokaler, skall endast utföras om köparen betalar för de kostnader som detta.

2. Transporten av varor skall i princip vara att risken för köparen.

Tre. För order med en faktura värde lägre än EURO 350 -. Exkl.. Moms, KONIJNENBURG har rätt att debitera frakt och bearbetning, såvida samtyckt till något annat.


7. Leverans och leveranstid

Ett. Om inte samtyckt till något annat, skall leveransen ta Works plats Ex (Incoterms).

2. Avtalad leveransdag respektive löptid leverans, skall börja den dag som KONIJNENBURG har alla nödvändiga uppgifter och dokument till sitt förfogande. Leveransdatum skall, utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 16, den tid som varorna lossas (den faktiska överföringen). Incoterms valt (senaste versionen) skall tillämpas på alla leveranser.

Tre. Köparen är skyldig att inspektera de levererade varorna, eller, som fallet kan vara, förpackning, inom en arbetsdag för eventuella defekter (brister), eller har denna kontroll genomföras inom tio arbetsdagar efter underrättelse om att varorna är tillgängliga för köparen. Köparen ska rapportera fel och / eller skador finns på leverans inom 1 (en) arbetsdag efter leverans till KONIJNENBURG. Om köparen underlåter att göra det, är KONIJNENBURG rätt att inte behandla några klagomål på leveransen.

4. KONIJNENBURG har rätt att leverera i delar (delleveranser) som kan faktureras separat. I det fallet är köparen skyldig att betala i enlighet med bestämmelserna i artikel 14 i dessa villkor, om det inte godkänts annat skriftligen.

Fem. Om varorna inte tas i besittning inom 10 (tio) dagar efter meddelandet om leveransen eller, i fråga om jourtjänstgöring kontrakt, är den överenskomna avrop tidsfrist inte iakttas av köparen, är KONIJNENBURG rätt att fakturera varorna , skall medan dessa varor, från denna tid, lagras helt till kontot och risken för köparen.

6. Överenskomna leveranstider är alltid indikationer. Om den avtalade leveranstiden överskrids, har köparen rätt att införa en rimlig ytterligare leverans datum KONIJNENBURG, med rekommenderat brev.

7. Sådana fall av överskridande av leveranstiden berättigar inte köparen att annullera ordern eller att vägra eller utbetalning av varorna, inte heller denna skyldighet KONIJNENBURG att betala någon ersättning till köparen, och inte heller att leverera från lager, om köpet gjordes Ex Works. En term proportionell till komplexiteten och leveransvillkor för produkten gälla för särskilt beställda produkter med lång leverans tid, specifika tillämpningar eller erforderliga inspektioner.

8. Garanti, service och reklamationer

Ett. KONIJNENBURG garanterar levererade nya produkter för perioden 3 (tre) månader efter leverans eller transport, dvs att KONIJNENBURG ska reparera kostnadsfritt, resp byta (till godtycke KONIJNENBURG) alla delar som alla fel kan uppstå på grund av felaktig konstruktion, under förutsättning att ett sådant fel rapporteras skriftligen omgående efter upptäckten av dessa och i varje fall inom de villkor som fastställs i artikel 8, samt om KONIJNENBURG så önskar, är den del som skickas till dem omedelbart, betalade vagnen.

2. Den ovan beskrivna garantin om reparationer eller gratis leverans av en ny del innehåller inga avgifter på den del som ska lämnas för fri, eller tullavgifter eller omsättningsskatt, dessa ska vara till köparens ansvar.

Tre. Eventuella defekter till levererade varor, endast avgöras av KONIJNENBURG, kan endast repareras, respektive ersättas av en ny leverans om bristerna i yttrandet KONIJNENBURG eller tillverkaren, är hänförlig till byggfel, använt material eller utförande, gör varorna oanvändbara för kunden för det ändamål för vilka dessa var avsedda. Delar som är känsliga för slitage, såsom slitytor på hjul och lager, omfattas inte av denna garanti.

4. Om köparen inte har lämnat in ett klagomål om eventuella defekter skriftligen till KONIJNENBURG inom 7 (sju) arbetsdagar efter leveransen, respektive färdigställande, är köparen antas ha tagit emot varorna. Om köparen lämnar ett klagomål, skall han inneha varorna i oförändrat skick, tills KONIJNENBURG kan undersöka klagomålen.

Fem. KONIJNENBURG ska bara acceptera returer, om:

a) KONIJNENBURG överenskommits skriftligen i förväg;

b) Transporten sker fraktfritt till KONIJNENBURG, om det inte godkänts annat;

c) Det gäller lagring eller vanliga material;

d) Leverans har skett inte längre än 6 (sex) veckor sedan, om det inte godkänts annat.

6. Om KONIJNENBURG har att göra reparationer eller en utredning utanför sitt eget företag, har KONIJNENBURG rätt att debitera resa och uppehälle till köparen, samt eventuella transportkostnader och kostnader för den utrustning som ska användas. I princip ska utredning och reparationer sker inom vårt företag, under normal kontorstid. Om det visar sig att de varor som erbjuds för reparation visar inga defekter, skall samtliga kostnader vara till kontot för kunden, varvid ett minimum av EURO 60 -. (Sextio) net ska tas ut.

7. Alla ansökningar om reparation eller utbyte skall upphöra att gälla om kunden själv gör ändringar eller reparationer på de levererade varorna, eller har dessa gjort, respektive om köparen inte använder de levererade produkterna noggrant enligt de medföljande instruktionerna, eller använder eller behandlar dessa produkter felaktigt på ett annat sätt, eller använder produkterna för andra ändamål än för vilka de ursprungligen var avsedda för.

8. Noncompliance av köparen med någon av sina skyldigheter skall befria KONIJNENBURG från sina skyldigheter enligt denna artikel.

9. Bortsett från skyldigheten enligt första stycket i denna artikel, är KONIJNENBURG inte skyldig till något skadestånd. Inte heller är KONIJNENBURG ansvarig för eventuella skador som drabbat objekt eller personer under arbetet på köparens utifrån skyldigheterna enligt denna artikel.

  1. 9. Toleranser avseende produkt och kvantitet

Ett. Beträffande de produkter för vilka omkrets av materialet och skivan har fått i uppdrag, är KONIJNENBURG tillåts en tolerans på upp till 10 (tio)% uppåt eller nedåt.

2. Beträffande underskott eller överutbud av Gjutna eller vänt material är KONIJNENBURG tillåts en tolerans på upp till 10 (tio)% uppåt eller nedåt.

Tre. För acceptabla avvikelser rörande mätningarna, respektive den hårdhet, vi hänvisar till artiklarna i de internationellt fastställda normer, allt detta i den mån detta inte uttryckligen har avvikit från skriftligen, och i den utsträckning som en särskild specifikation inte kom överens i skriva.

4. Alla delar som tillhandahålls KONIJNENBURG av eller på uppdrag av köparen, som skall anbringas på, inuti eller produkter som skall tillverkas av KONIJNENBURG ska levereras till KONIJNENBURG i önskad mängd med ytterligare 10 (tio)% (om ingen annan procentsats har överenskommits för denna) i god tid, betalade fri och vagn. KONIJNENBURG tar inget ansvar för de delar eller andra varor så som till KONIJNENBURG, och inte heller för kvaliteten och den korrekta tillämpningen av dessa delar, och KONIJNENBURG kan anta, utan någon som helst utredning, att dessa delar är förbehållslöst tillämpliga, eller till produkt som skall tillverkas.

10. Tekniska uppgifter

Ett. Bilder, ritningar, prover och uppgifter om mått, vikter, bärighet, kemisk hållbarhet och andra tekniska specifikationer, som tillhandahålls av KONIJNENBURG, härrör huvudsakligen från uppgifter som vi tillverkare och leverantörer som representerar oss. Dessa uppgifter ska endast vara bindande om KONIJNENBURG har uttryckligen förklarat detta.

2. Bärighet anges hjul avses statisk lager och har ingen relation till rullmotståndet.

Tre. KONIJNENBURG förbehåller sig rätten att leverera varan i en förändrad konstruktion, förutsatt att den avsedda användningen av varorna inte påverkas.

4. Avvikelser i uppgifter som lämnats, respektive förändrade konstruktioner som avses i denna artikel, ger ingen rätt till klagomål eller uppsägning av avtalet.


11. Immateriella rättigheter för tredje part

Ett. Om varorna tillverkas enligt ritningar, prover, modeller eller andra instruktioner i ordets vidaste bemärkelse, som KONIJNENBURG fått från sin klient, eller genom hans klient från tredje part, ska hans klient bära hela garantin för att, vid tillverkning och / eller leverans av dessa varor, utan patent, nyttjanderätt av märken, modeller handel eller någon rättighet för tredje part kränks, och kunden ersätter KONIJNENBURG mot alla anspråk som kan väckas mot KONIJNENBURG.

2. Om en tredje part, baserat på någon påstådd rättighet, protesterar mot tillverkning och / eller leverans är KONIJNENBURG rätt genast och utan något annat skäl, att omedelbart upphöra med tillverkningen och / eller leverans, och att kräva ersättning för de kostnader som redan uppkommit, utan att det påverkar hans påståenden om eventuell ytterligare skada ersättning på sin klient, utan KONIJNENBURG är skyldig att ersätta skada som ersättning för hans klient. KONIJNENBURG är skyldig att informera kunden genast av eventuella invändningar som mottagits av KONIJNENBURG från tredje part mot tillverkning och / eller leverans av den aktuella artikeln.

12. Ansvar

Ett. Med undantag för tvingande lagbestämmelser, är KONIJNENBURG inte skyldig att betala någon ersättning för skador av något slag, direkt eller indirekt, inklusive affärer skador, skador på lös eller fast egendom, eller skador på personer, både med den andra parten eller med tredje part. Den andra parten är skyldig att gottgöra KONIJNENBURG och håll KONIJNENBURG skadeslös för alla kostnader, skador och intressen som skulle kunna uppstå för KONIJNENBURG som en direkt följd av krav från tredje man mot KONIJNENBURG för incidenter, handlingar eller försummelser, för vilka KONIJNENBURG är inte ansvarig gentemot den andra parten enligt dessa villkor. Med hänsyn till de krav på andra ställen i den här artikeln, är KONIJNENBURG i varje fall inte ansvarig för skada som orsakats av okvalificerad användning av den levererade produkten eller användningen därav för annat ändamål än för vilket den är lämplig enligt objektiva normer. KONIJNENBURG är heller inte ansvarig för skada som orsakas av en defekt i hans produkt om:

en. KONIJNENBURG har inte fört den produkten på marknaden;

b.. Det är sannolikt, med hänsyn till omständigheterna, att defekten som orsakar skadan inte fanns vid den tidpunkten att KONIJNENBURG förde produkt på marknaden, respektive att defekten uppstått senare;

c.. Produkten har inte tillverkats för KONIJNENBURG till salu eller för någon annan form av spridning med ett ekonomiskt syfte, inte heller var det tillverkas eller distribueras inom ramen för KONIJNENBURG verksamhet;

d.. Felet beror på att produkten uppfyller obligatoriska regeringsdekreten;

e. Det var omöjligt, baserat på det vetenskapliga och tekniska vetandet vid den tidpunkt som KONIJNENBURG förde produkt på marknaden, för att upptäcka förekomsten av defekten;

f. Då det gäller den som framställer en del kan felaktigheten tillskrivas utformningen av den produkt av vilken delen bildar en komponent, respektive till de instruktioner som utfärdas av tillverkaren av produkten.

2. Ansvaret för KONIJNENBURG är (också) begränsas av det högsta belopp som täcks av hans produkt, handel förlust och transportförsäkring. Med undantag för övriga bestämmelser i denna artikel, skador orsakade av KONIJNENBURG till den andra parten (trading förlust) skall alltid begränsas till netto faktura värdet av den levererade produkten. En vägran skriftligen av den berörda försäkringsgivaren skall vara full bevisning.

Tre. Överensstämmelse med gällande garanti / klagomål skyldigheter och / eller betalning av skadan skett, av KONIJNENBURG och / eller dennes försäkringsgivare, skall betraktas som den enda och hela skadestånd. Den andra parten skall uttryckligen och helt ersätta KONIJNENBURG mot någon annan ersättning.

4. KONIJNENBURG tar inget som helst ansvar för skador som uppstår på grund av kränkning av patent, licenser och / eller andra immateriella rättigheter för tredje part, till följd av användningen av data, till exempel ritningar, modeller och liknande i vidaste bemärkelse, som tillhandahålls av eller på uppdrag av köparen. Om KONIJNENBURG hänvisar i skriftligt avtal träffats med kunden, respektive i sin orderbekräftelse, till tekniska, säkerhet, kvalitet och / eller andra föreskrifter som gäller för produkterna, är kunden antas vara medveten om dessa, om han inte informerar KONIJNENBURG om motsatsen genast skriftligen. I så fall KONIJNENBURG skall vidare informera kunden om dessa föreskrifter. Kunden förbinder sig att informera sina köpare alltid skriftligen av dessa förordningar.

Fem. Om KONIJNENBURG hjälper montering och / eller förbereda produkterna för fungerande skick, utan att detta anges i beställningen, ska detta ske på begäran av, och till kontot och risken för klienten.

6. Enbart tar emot de levererade varorna från eller på uppdrag av den andra parten, ersätter KONIJNENBURG mot alla möjliga påståenden om den andra parten och / eller tredje part för betalning av skadestånd, oavsett orsaken till skadan, utom för efterlevnaden garantin skyldighet.

7. Beträffande råd är KONIJNENBURG enbart ansvariga för defekter som normalt kan undvikas och / eller planeras, men endast till beloppet för den föreskrivna avgiften för rådgivning.

8. Om KONIJNENBURG måste köpa varorna på annat håll, skall eventuella (kontrakt) bestämmelser som kan gälla för denna transaktion gälla även för den andra parten, om och i den utsträckning som KONIJNENBURG kan åberopa dessa.

9.Except i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet från KONIJNENBURG själv, och med undantag för sina garantiåtaganden skall KONIJNENBURG aldrig vara ansvarig för skador som åsamkas beställaren, inklusive, bland andra, följdskador, icke-materiell skada, affärer eller miljöskador, respektive skada orsakad av ansvar gentemot tredje man.

13. Betalning

Ett. Om inte samtyckt till något annat, skall betalning ske netto, utan någon rabatt eller kvittning, genom betalning eller överföring till ett bankkonto eller giro konto som KONIJNENBURG, inom 30 dagar efter fakturadatum. Värdet angivet datum i hans bank / giro kontoutdrag ska bestämma och därför betecknas som betalningsdatum.

2. Om köparen inte betalar i tid, skall han skyldig lägst EURO 40 -. (Fyrtio) för utomrättsliga uppbördskostnader, utan ett ytterligare meddelande om uppsägning som krävs.

KONIJNENBURG ska också ha rätt att ta ut en ränta som är lika med en halv procent över den lagstadgade kommersiella intresset för varje månad eller del av månad anses en hel månad, detta för fakturabeloppet, skall räknas från trettio dagar efter den dag av fakturan, samt en extra samling registreringsavgift på EURO 30 -. (trettio).

Tre. Varje betalning av köparen skall framför allt användas som betalning av ränta han är skyldig, liksom insamling och / eller administrativa kostnader som har förorsakats KONIJNENBURG och ska sedan dras av från skulden äldsta fordran.

14. -

 

15. Äganderättsförbehåll

Ett. Alla varor levereras av KONIJNENBURG, även om dessa varor har samlats av KONIJNENBURG vid platsen för köparen eller hans klient enligt avtalet, skall tillhöra KONIJNENBURG dess att köparen har betalat hela all inlåning KONIJNENBURG enligt denna eller någon därtill relaterade avtal, inklusive ränta och kostnader.

2. Vid behandling, bearbetning eller blandning av levererade produkter av eller med köparen, skall KONIJNENBURG erhålla delägarskap i de nyskapade varor och / eller de varor som består med de levererade varorna, till värdet av de levererade ursprungliga varan.

Tre. Köparen är skyldig, så länge de levererade varorna inte används, för att hålla dessa varor åtskilda från andra varor, i en klart igenkännbar sätt, så länge äganderätten inte har överförts.

16. Rätt lagring

Ett. KONIJNENBURG skall ha rätt att bevara alla varor som förs av KONIJNENBURG av eller på uppdrag av köparen, oavsett orsak, så länge köparen inte har uppfyllt alla sina skyldigheter gentemot köparen.

2. KONIJNENBURG är skyldig att hantera dessa varor i enlighet med god affärssed, utan att köparen har rätt att kräva något skadestånd i fall av förlust, partiell förlust och / eller skador som inte kan hänföras till KONIJNENBURG. Risken för varorna kvarstår därför med kunden.

17 Avtalsbrott av köparen

I fall att köparen:

en. Försätts i konkurs, tilldelar sina tillgångar, gäller för uppskov med betalningen, respektive om hela eller delar av sina tillgångar är bundna;

b.. Är avliden eller placeras under administration;

c.. Underlåter att uppfylla någon av sina skyldigheter enligt lag eller enligt dessa villkor;

d.. Underlåter att betala en faktura beloppet eller en del därav inom termen ålagts honom;

e. Fortsätter att stoppa eller flytta sin verksamhet eller en större del därav, inbegripet bidragande sin verksamhet i ett bolag som ska ingå eller redan existerande, respektive förändrar syftet med hans företag;

Den enda förekomst av någon av de ovan nämnda omständigheterna berättigar KONIJNENBURG att säga upp avtalet utan rättsligt ingripande som krävs och för att kräva omedelbar full betalning av alla belopp som betalas av köparen bygger på arbete som utförts av KONIJNENBURG och / avrättades eller leveranser, utan förskott försiktighet eller meddelande om uppsägning som krävs, allt detta utan att det påverkar hans rätt till ersättning för kostnader, skador och intresse.

2. Om köparen är skyldig enligt lag, efter att det har visat sig att han är oförmögen att betala, för att informera myndigheter eller industriell försäkring board därav omgående, är köparen skyldig att informera samtidigt KONIJNENBURG detta skriftligen omedelbart.

Tre. I fall av, bland andra, utebliven betalning av ett belopp göras, uppskov med betalningen, ansökan om uppskov med betalning, konkurs, placering under administration, bortgång, avveckling av verksamheten för kunden, ska KONIJNENBURG rätt, utan ett meddelande om standard eller rättsligt ingripande som krävs, för att kräva tillbaka som egendom de varor som levererades, men inte betalats, att utjämna eventuella belopp som redan betalats ut, men utan att det påverkar rätten att kräva ersättning för eventuell förlust eller skada.

4. Köparen ska möjliggöra KONIJNENBURG hela tiden att omedelbart ta tillbaka alla varor som ännu inte har betalats, respektive hyrda varor, oavsett var dessa varor finns.

Fem. Varorna kan säljas på eller används av köparen inom ramen för sin normala affärsverksamhet, men kan inte belastas på något sätt. Om de varor som ännu inte betalats säljs vidare, är köparen skyldig att behålla titeln därav och, vid KONIJNENBURG första förfrågan, överföra en hemlig löfte om alla ansökningar om skuldbeloppet till KONIJNENBURG.

18 Tvist och tillämplig lag

Ett. Lagarna i Nederländerna skall gälla för alla sina erbjudanden, avtal och dess verkställighet, exklusive lagen av den 15 december 1971 till genomförandet av konventionen ingicks i Haag, Nederländerna, den 1 juli 1964 om en enhetlig lag om internationella köp av varor, FördrS 1964 No.117 och 1968 nej. 13 (bulletin lagar och förordningar 1971, S780 och S781) och Vienna Sales Convention den 11 april 1980.

2. Alla tvister, även dem som endast betraktas som en tvist med en av parterna, till följd av eller i samband med det avtal som det här gäller, eller villkoren i fråga själva och tolkningen eller verkställandet därav, både av en saklig och rättslig natur, skall avgöras av domstolen i Amsterdam, i den utsträckning som lagen tillåter.

Tre. I händelse av en tvist skall uppgifterna i KONIJNENBURG administration vara avgörande, utom om det finns bevis för motsatsen.

19. Arkivering

Dessa Allmänna Villkor ingavs till kansliet på tingsrätten i Amsterdam den 15 juni 2012.

20 Inspektion av termer

En kopia av den engelska versionen av de allmänna försäljningsvillkoren för KONIJNENBURG BV finns till påseende på kansliet på tingsrätten i Amsterdam, Nederländerna. Dessa allmänna villkor kan även laddas ner från KONIJNENBURG webbplats ( www.konijnenburg.nl ).

Jämför produkter Delete all products

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
×

Ladda upp (OE) teknisk ritning

* Obligatoriska fält

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användandet av cookies för att hjälpa oss att göra denna webbplats bättre. Dölj det här meddelandet Mer om cookies »