Generelle leverings OG BETALING - Industrialwheels.com - Billige online drejehjul, länkhjul

Tilbage

COVID 19: Deliveries & Manufacturing are according to planning

Generelle leverings OG BETALINGGenerelle leverings OG BETALING AF KONIJNENBURG BV

Gemt registreret på byretten i Amsterdam, Holland, den 15. juni 2012, no. 12-55


1.. Anvendelsesområde

Disse generelle vilkår for levering og betaling gælder for alle aftaler mellem KONIJNENBURG og hans kunder, såvel som for alle tilbud, henholdsvis alle ordrer ydet af kunden, undtagen eventuelle generaler vilkår og betingelser for kunden af enhver art overhovedet. »Aftaler« skal udtrykkeligt indeholde nogen lange afstande aftale mellem KONIJNENBURG og køber. Eventuelle afvigelser fra anvendeligheden af disse generelle vilkår og fra disse generelle betingelser selv kun binder KONIJNENBURG efter at disse er blevet bekræftet, at køberen skriftligt. På tidspunktet for indgåelse af en aftale, er kunden anses for at acceptere den eksklusive anvendelse af disse generelle betingelser, og dette gælder også for yderligere ordrer udstedt af køberen, både mundtligt, via telefon, e-mail, fax eller ydes på nogen anden måde, en yderligere bekræftelse skriftligt af KONIJNENBURG så er ikke påkrævet.

2.. Tilbud

1.. Alle tilbud fra KONIJNENBURG, oral såvel som skriftligt, er uden forpligtelse, og er baseret på de oplysninger, som hans kunder i ansøgningen.

2.. Alle prislister, brochurer og andre data, der ledsager et tilbud er stillet så præcist som muligt. Disse skal kun være bindende for KONIJNENBURG hvis det bekræftes udtrykkeligt skriftligt. KONIJNENBURG er ikke forpligtet til at give detaljerede data, medmindre andet er aftalt.

3.. Alle brochurer, fotografier, prislister og alle tilhørende tekniske data, i form af tegninger, mønstre, modeller, prøver og lignende, der blev sendt med de tilbud, skal udtrykkeligt forbliver den intellektuelle ejendomsret KONIJNENBURG. Uden forudgående tilladelse skriftligt, er køberen udtrykkeligt forbudt at kopiere disse oplysninger og / eller at have denne information, der anvendes af tredjemand og / eller billetautomat på denne information. Brugen af denne information er begrænset til eget brug i omfanget af tilbuddet og den ydede rækkefølge.

4.. De tilbudte priser gælder kun for den udbudte mængde.

5.. Hvis en ordre ikke blev accepteret på forhånd skriftligt, fx ved salg fra lagerbeholdning er købsaftalen sker ved KONIJNENBURG helt eller delvist opfylder anmodning om levering af køberen, henholdsvis KONIJNENBURG sende en faktura til en kunde anmoder om levering.

6.. KONIJNENBURG er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i og afvigelser af figurer, tegninger og udsagn af målinger og vægt, samt alle andre specifikationer i prislister eller reklamemateriale og til særlige tilbud og / eller ordrebekræftelse.

3.. Aftalen

1.. En aftale kan kun indgås på det tidspunkt, KONIJNENBURG udtrykkeligt har accepteret henholdsvis bekræftet ordren eller enhver ændring af ordren.

2.. Eventuelle tilføjelser og / eller ændringer foretaget på et senere tidspunkt, samt (oral) tilsagn fra KONIJNENBURG eller hans repræsentanter, agenter eller andre formidlere kun bindende, hvis KONIJNENBURG har bekræftet disse skriftligt af en person hertil godkendt.

3.. For disse leverancer, eller at arbejde, som efter deres art og rækkevidde, ingen ordrebekræftelse sendt, skal fakturaen også betragtes en ordrebekræftelse, som også anses for at afspejle den aftale, præcist og fuldt ud.

4.. Enhver aftale skal indgås under den resolutiv klausul, at køberen viser sig at være tilstrækkeligt kreditværdig for den monetære overholdelse af aftalen.

5.. KONIJNENBURG er berettiget, når eller efter aftalens indgåelse, før du fortsætter til (yderligere) udførelse deraf at kræve sikkerhed fra køberen for overholdelse af betaling og andre forpligtelser i henhold til aftalen.

6.. KONIJNENBURG er berettiget til at engagere tredjeparter for en korrekt gennemførelse af aftalen. Hvis det er muligt, skal KONIJNENBURG rådføre sig med kunden om dette.

7.. Hvis køber ønsker at ændre eller annullere aftalen, er han forpligtet til at kompensere KONIJNENBURG for alle skader, herunder tab af fortjeneste, og alle omkostninger som følge af ændring eller ophævelse.

4.. Force majeure

1.. I disse vilkår, "Force Majeure" forstås alle forhold er uafhængige af af parternes vilje, henholdsvis uforudsigelige af parterne, der resulterer i køberen ikke længere være i stand til at kræve, i al rimelighed, overholdelse af aftalen ved KONIJNENBURG. Force majeure, skal i alle tilfælde omfatte: strejker, overdreven fravær (på grund af sygdom), af personalet, transport problemer, utilstrækkelige leverancer af råvarer / reservedele, brand, offentlige foranstaltninger, herunder import og eksport forbud, kvoterestriktioner, business afbrydelser i leverandøren (e), samt misligholdelse af kontrakten fra leverandørens (e), hvilket resulterer i KONIJNENBURG er ude af stand (længere) opfylder sine forpligtelser over for køber.

2.. Hvis der i udtalelsen fra KONIJNENBURG, at force majeure er midlertidig, skal KONIJNENBURG ret til at suspendere gennemførelsen af aftalen, indtil et sådant tidspunkt, at den omstændighed, at give force majeure ikke længere eksisterer.

3.. Hvis der i udtalelsen fra KONIJNENBURG, force majeure-situationen er permanent, kan parterne træffe foranstaltninger til at opsige aftalen, og for konsekvenserne heraf. KONIJNENBURG er ikke forpligtet til at tilbyde eventuelle skader kompensation.

4.. KONIJNENBURG er berettiget til at kræve betaling for udførelsen i udførelsen af den pågældende aftale, før situationen forårsager force majeure var tilsyneladende.

5.. Priser

1.. Medmindre der er et bindende tilbud sigt hvert citat er uforpligtende.

2.. Medmindre andet er angivet, er priserne:

Baseret på den nuværende mængde af købspriser, lønninger, lønudgifter, sociale og offentlige afgifter, fragt og forsikringspræmier og andre omkostninger, der var gældende på tidspunktet for tilbuddet, henholdsvis dato for tilbud;

Baseret på levering 'Ex Works "(Incoterms), eller en anden destination placering angives af køberen, medmindre andet er aftalt skriftligt, og uden at det berører bestemmelserne i artikel 6.2;

Eksklusive moms og andre afgifter;

Opgjort i euro.

3.. Medmindre andet er aftalt, er der en minimal ordreværdi af EURO 50 -. (Halvtreds) net.

4.. I tilfælde af forhøjelse af et eller flere af kostprisen faktorer, og især hvis kursen på euroen over for udenlandsk valuta anvendelse på aftalen ændres, skal KONIJNENBURG berettiget til at tilpasse rækkefølgen prisen tilsvarende.

 

6.. Omkostninger og risici ved transport

1.. Den måde transport, fragt, emballage og lign, medmindre køberen har givet yderligere instrukser til KONIJNENBURG, fastlægges ved KONIJNENBURG i god forretningsskik. Eventuelle specifikke ønsker køberen vedrørende emballage og / eller transport, herunder flytning inden for forretningslokaler, må kun udføres, hvis køberen betaler for de omkostninger deraf.

2.. Transporten af gods skal i princippet være til risikoen for køberen.

3.. For ordrer med en faktura værdi lavere end EURO 350 -. Ekskl. Moms, KONIJNENBURG er berettiget til at opkræve fragt og ekspeditionsomkostninger, medmindre andet er aftalt.


7.. Levering og leveringstidspunkt

1.. Medmindre andet er aftalt, finder levering sted ab fabrik (Incoterms).

2.. Den aftalte leveringsdato, henholdsvis sigt for levering, skal begynde på den dag, KONIJNENBURG har alle nødvendige data og dokumenter til hans rådighed. Den leveringsdato skal være, uden at det berører bestemmelserne i artikel 16, det tidspunkt, hvor varerne losses (den faktiske overførsel). Incoterms valgt (seneste version), gælder for alle leverancer.

3.. Køber er forpligtet til at inspicere de leverede varer, eller i givet fald emballage, inden for en arbejdsdag for mulige defekter (mangler), eller har denne inspektion foretaget inden for ti arbejdsdage efter meddelelse om, at varerne er til rådighed for køberen. Køberen skal indberette eventuelle fejl og / eller skader fundet på levering inden 1 (en) arbejdsdag efter levering til KONIJNENBURG. Såfremt køber undlader at gøre det, er KONIJNENBURG ret til ikke at håndtere eventuelle klager om levering.

4.. KONIJNENBURG er berettiget til at levere i dele (delleverancer), der kan faktureres separat. I så fald er køber forpligtet til at betale i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 14 i disse vilkår, medmindre andet er aftalt skriftligt.

5.. Hvis varen ikke er taget i besiddelse inden for 10 (ti) dage efter meddelelsen om levering, eller i tilfælde af rådighedsvagter kontrakter er den aftalte call-off frist ikke overholdes af køber, er KONIJNENBURG berettiget til at fakturere de pågældende varer skal, mens disse varer fra dette tidspunkt lagres fuldt til regning og risiko køberen.

6.. Aftalte leveringstider er altid indikationer. Hvis den aftalte leveringstid overskrides, er køber berettiget til at fastsætte en rimelig yderligere leveringsdato på KONIJNENBURG, med anbefalet brev.

7.. Sådanne tilfælde af en overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at annullere ordren eller at afvise modtagelse eller betaling af varerne, heller ikke denne forpligter KONIJNENBURG at betale nogen erstatning til køberen, og heller ikke til at levere fra lager, hvis købet blev foretaget Ex Works. En betegnelse proportional for kompleksiteten og levering sigt af produktet gælder især bestilte varer med lang leveringstid sigt specifikke applikationer eller krævede inspektioner.

8.. Garanti, service og reklamationer

1.. KONIJNENBURG garanterer leveret nye produkter for perioden på 3 (tre) måneder efter levering eller forsendelse, dvs KONIJNENBURG skal reparere gratis, henholdsvis erstatte (til skøn KONIJNENBURG) alle dele, som enhver defekt kan opstå på grund af fejlkonstruktion, forudsat at en sådan mangel er rapporteret omgående skriftligt efter opdagelsen heraf og under alle omstændigheder inden for de vilkår fastsat i artikel 8, og hvis KONIJNENBURG ønsker det, bliver den del, sendt til dem straks, fragtfrit.

2.. Den førnævnte garanti for reparationer eller gratis levering af en ny del omfatter ikke eventuelle gebyrer på den del, der skal leveres gratis, eller told eller omsætningsafgift, disse skal være til en konto tilhørende køberen.

3.. Eventuelle fejl til leverede varer, udelukkende til skøn KONIJNENBURG, kan kun repareres henholdsvis erstattes af en ny levering, hvis de mangler, i udtalelsen fra KONIJNENBURG eller producenten, skyldes konstruktionsfejl, de anvendte materialer eller udførelse, rendering varen ubrugelig for kunden til det formål, som disse var beregnet. Dele, der er følsomme over for slid og ælde, såsom trædefladerne af hjul og lejer, er ikke omfattet af denne garanti.

4.. Hvis køberen ikke har indgivet en klage over eventuelle fejl skriftligt KONIJNENBURG inden for 7 (syv) arbejdsdage efter levering hhv afslutning, er køber antages at have accepteret varerne. Hvis køberen indgiver en klage, skal han holde varerne i uforandret stand, indtil KONIJNENBURG er i stand til at undersøge klager.

5.. KONIJNENBURG må kun acceptere returforsendelser, hvis:

a) KONIJNENBURG på forhånd aftalt skriftligt;

b) Forsendelsen sker fragtfrit til KONIJNENBURG, medmindre andet er aftalt;

c) Dette vedrører opbevaring eller standard materialer;

d) Levering har fundet sted længere end 6 (seks) uger siden, med mindre andet er aftalt.

6.. Hvis KONIJNENBURG har til at foretage reparationer eller en undersøgelse uden for sin egen virksomhed, er KONIJNENBURG berettiget til at opkræve rejse-og opholdsudgifter til køberen, samt eventuelle transportomkostninger og udgifter til det udstyr, der skal anvendes. I princippet skal undersøgelse og reparationer foregår inden for vores virksomhed, inden for normal kontortid. Hvis det påvises, at de varer, der udbydes til reparationer viser ingen fejl, skal alle omkostninger være at kontoen for kunden, hvorved et minimum af EURO 60 -. (Tres) net skal blive opkrævet.

7.. Alle krav om reparation eller udskiftning skal bortfalde, hvis køberen selv gør ændringer eller reparationer på de leverede varer, eller som har disse gjort, henholdsvis hvis køberen ikke anvende de leverede produkter nøje overensstemmelse med de medfølgende anvisninger, eller bruger eller behandler disse produkter uretmæssigt på en anden måde, anvender eller produkterne til andre formål end som disse blev oprindeligt beregnet.

8.. Noncompliance af køberen med nogen af sine forpligtelser fritager KONIJNENBURG fra sine forpligtelser under denne artikel.

9.. Bortset fra forpligtelsen i henhold til første afsnit i denne artikel, KONIJNENBURG ikke forpligtet til nogen skadeserstatning. Er heller KONIJNENBURG ansvarlig for eventuelle skader påført emner eller personer under arbejdet udført på købers baseret på forpligtelserne i henhold til denne artikel.

  1. 9.. Tolerancer vedrørende produkt og mængde

1.. Vedrørende disse produkter, for hvilke omkreds af materialet og arket er blevet instrueret, er KONIJNENBURG tilladt en tolerance på op til 10 (ti)% opad eller nedad.

2.. Vedrørende underforsyning eller overforsyning af støbt, støbt eller vendes materialer er KONIJNENBURG tilladt en tolerance på op til 10 (ti)% opad eller nedad.

3.. For acceptable afvigelser vedrørende målinger, henholdsvis af hårdhed, henviser vi til artiklerne i de internationalt etablerede standarder, alt dette i det omfang, det ikke var specifikt fraveget skriftligt og i det omfang, at en særlig specifikation ikke var aftalt i skrive.

4.. Eventuelle dele, der leveres til KONIJNENBURG af eller på vegne af køberen, der skal anbringes på, i eller for produkter, der skal fremstilles af KONIJNENBURG, skal leveres til KONIJNENBURG i den ønskede mængde med yderligere 10 (ti)% (hvis der ikke anden procentdel er aftalt for dette) i tide, gratis og franko. KONIJNENBURG accepterer ikke noget ansvar for de dele eller andre varer således stilles til rådighed for KONIJNENBURG, ej heller for kvaliteten og korrekt anvendelighed af disse dele, og KONIJNENBURG kan antage, uden nogen undersøgelse overhovedet, at disse dele er uforbeholdent anvendelse på, eller til den produkt, der skal fremstilles.

10.. Tekniske data

1.. Billeder, tegninger, prøver og nærmere oplysninger om målinger, vægte, bæreevne, kemisk bæredygtighed og andre tekniske specifikationer, der leveres af KONIJNENBURG, hovedsageligt stammer fra data til os af producenter og leverandører, der repræsenterer os. Disse data er kun bindende, hvis KONIJNENBURG udtrykkeligt har udtalt dette.

2.. Bæreevne angivet hjul forstås statisk bærende og har ingen relation til den rullemodstand.

3.. KONIJNENBURG bevarer retten til at levere varerne i en ændret konstruktion, forudsat formålet af varerne ikke påvirkes.

4.. Afvigelser i data leveret henholdsvis ændret konstruktioner som nævnt i denne artikel, giver ikke ret til klager eller opsigelse af aftalen.


11.. Intellektuelle ejendomsrettigheder tredjemands

1.. Når artikler er fremstillet i henhold til tegninger, prøver, modeller eller andre anvisninger i bredeste forstand af ordet, der KONIJNENBURG modtaget fra hans klient, eller via sin klient fra tredjemand, skal hans klient bære det fulde garanti for, at ved fremstilling og / eller levering af disse artikler, ingen patent, brugsret af mærker, handels-modeller eller enhver tredjemands ret er overtrådt, og kunden friholder KONIJNENBURG mod alle krav, der måtte blive indledt mod KONIJNENBURG.

2.. Hvis tredjemand, baseret på nogen påstået ret, protesterer mod fremstilling og / eller levering er KONIJNENBURG titlen straks og uden nogen anden grund, til straks at ophøre med at fremstille og / eller levering, og til at kræve erstatning for de omkostninger, der allerede er afholdt, uden at det berører hans påstande om eventuelle yderligere skadeserstatning på hans klient, uden KONIJNENBURG er ansvarlige for enhver skade kompensation til sin klient. KONIJNENBURG er forpligtet til at informere kunden straks eventuelle indsigelser modtaget af KONIJNENBURG fra tredjemand mod fremstilling og / eller levering af den pågældende artikel.

12.. Ansvar

1.. Bortset obligatoriske lovbestemmelser er KONIJNENBURG ikke forpligtet til nogen kompensation for skader af nogen art, direkte eller indirekte, herunder erhvervslivet skader, skader på løsøre eller fast ejendom eller skader på personer, begge med den anden part eller med tredjemand. Den anden part er forpligtet til at friholde KONIJNENBURG og holde KONIJNENBURG skadesløs for alle omkostninger, skader og interesser, der kan opstå for KONIJNENBURG som et direkte resultat af krav fra tredjemand mod KONIJNENBURG for hændelser, handlinger eller forsømmelser, som KONIJNENBURG er ikke ansvarlig over for anden part i henhold til disse vilkår. Under hensyntagen til de bestemmelser andetsteds i denne artikel, KONIJNENBURG er i hvert fald ikke ansvarlig for skader, som skyldes forkert brug af det leverede produkt eller anvendelsen deraf til et andet formål end det, det er egnet efter objektive standarder. KONIJNENBURG er heller ikke ansvarlig for skade forårsaget af en defekt ved hans produkt, hvis:

en. KONIJNENBURG har ikke bragt det produkt på markedet;

b.. Det er sandsynligt, baseret på de omstændigheder, at defekten har forvoldt skaden, ikke eksisterede på det tidspunkt, KONIJNENBURG bragte produkt på markedet, henholdsvis at denne defekt er opstået senere;

c.. Produktet blev ikke fremstillet til KONIJNENBURG til salg eller til enhver anden form for distribution med et økonomisk formål, blev heller ikke fremstillet eller distribueret inden for rammerne af KONIJNENBURG forretning;

d.. Defekten er resultatet af, at produktet overholder obligatoriske offentlige dekreter;

e. Det var umuligt, er baseret på den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, KONIJNENBURG bragte produkt på markedet, for at opdage eksistensen af defekten;

f.. Hvor det drejer sig om producenten af en del, kan defekten tilskrives udformningen af det produkt, som del danner en komponent, henholdsvis instrukserne fra producenten af produktet.

2.. Det ansvar KONIJNENBURG er (også) begrænset af det maksimale beløb er dækket af sit produkt, driftstab og transportforsikring. Bortset fra de øvrige bestemmelser i denne artikel, skader forårsaget af KONIJNENBURG til den anden part (driftstab) skal til enhver tid være begrænset til netto faktura værdien af det leverede produkt. Et afslag skriftligt af den pågældende assurandør skal være fuld bevis.

3.. Overensstemmelse med den gældende garanti / klager forpligtelser og / eller betaling af skader, der konstateres ved KONIJNENBURG og / eller dennes forsikringsselskab, skal betragtes som den eneste og hele skaden kompensation. Den anden part skal udtrykkeligt og helt friholde KONIJNENBURG mod enhver anden kompensation.

4.. KONIJNENBURG påtager sig intet ansvar for skader på grund af overtrædelse af patenter, licenser og / eller andre immaterielle rettigheder, tilhørende tredjemand, som følge af brug af data, såsom tegninger, modeller og lignende i bredeste forstand af ordet, som leveres af eller på vegne af køberen. Hvis KONIJNENBURG henviser i den skriftlig aftale indgået med kunden, henholdsvis i hans ordrebekræftelse, til den tekniske, sikkerhed, kvalitet og / eller andre forskrifter, der gælder for produkterne, er kunden antages at være opmærksom på disse, med mindre han informerer KONIJNENBURG det modsatte straks skriftligt. I så fald KONIJNENBURG skal endvidere oplyse kunden om disse regler. Klienten forpligter sig til at informere sine købere på alle tidspunkter skriftligt af de førnævnte bestemmelser.

5.. Hvis KONIJNENBURG assisterer i montage og / eller fremstilling af produkterne til orden, uden at det er angivet i ordren, skal dette være på anmodning af og til regning og risiko af klienten.

6.. Udelukkende tager modtagelse af det leverede af eller på vegne af den anden part, fritager KONIJNENBURG mod alle mulige krav fra modparten, og / eller tredjepart om betaling af skadeserstatning, uanset årsagen til skaden, undtagen for overholdelse garantien forpligtelse.

7.. Vedrørende ydede rådgivning, KONIJNENBURG er kun ansvarlig for mangler, der normalt kan undgås, og / eller efter planen, men kun til den mængde af den fastsatte gebyr for rådgivning.

8.. Hvis KONIJNENBURG har at købe de varer andetsteds, skal enhver (kontrakten) bestemmelser, der kan gælde for denne transaktion gælder også for den anden part, hvis og i det omfang KONIJNENBURG kan påberåbe sig disse.

9.Except i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra KONIJNENBURG selv, og bortset fra sine garantiforpligtelser, skal KONIJNENBURG aldrig ansvarlig for skade, som kunde, herunder bl.a. følgeskader, ikke-materielt skade, forretning eller miljømæssige skader henholdsvis skader forårsaget af erstatningsansvar over for tredjemand.

13.. Betaling

1.. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske netto uden rabat eller modregning ved indbetaling eller overførsel til en bank eller girokonto udpeget af KONIJNENBURG inden for 30 dage efter fakturadato. Værdien angivne dato i hans bank / giro kontoudtog skal bestemme, og derfor udpeget som betalingsdato.

2.. Såfremt køber undlader at betale i tide, skal han skylder et minimum af EURO 40 -. (Fyrre) for udenretslige opkrævningsomkostninger, uden en yderligere meddelelse om misligholdelse er påkrævet.

KONIJNENBURG også ret til at opkræve en interesse svarende til en halv procent over den lovbestemte kommercielle interesse for hver måned eller del af en måned, betragtes som en hel måned af dette for beløbet på fakturaen, skal regnes fra tredive dage efter den dato, af faktura, samt en ekstra samling registreringsgebyr på EURO 30 -. (tredive).

3.. Hver udbetaling af køberen tjener primært som betaling af renter han skylder, samt indsamling og / eller administrationsomkostninger afholdt af KONIJNENBURG og de skal derefter fratrækkes de ældste skyldte påstand.

14.. -

 

15.. Ejendomsforbehold

1.. Alle varer leveret af KONIJNENBURG, også hvis disse varer er blevet samlet af KONIJNENBURG på placeringen af køberen eller hans klient i henhold til aftalen, forbliver ejendom KONIJNENBURG indtil det tidspunkt, køberen har betalt fuldt alle gæld til KONIJNENBURG under dette eller noget dertil tilhørende aftale, inklusive renter og omkostninger.

2.. I tilfælde af behandling, forarbejdning eller blanding af de leverede produkter af eller med køberen KONIJNENBURG opnå medejerskab i de nyoprettede varer og / eller varer sammensat med de leverede varer, til værdien af de leverede originale varer.

3.. Køber er forpligtet til, så længe de leverede varer ikke anvendes til at holde disse varer adskilt fra andre varer, på en klart genkendelig måde, så længe ejendomsretten ikke er blevet overført.

16.. Ret til fastholdelse

1.. KONIJNENBURG har ret til opbevaring om alle varer, der føres af KONIJNENBURG af eller på vegne af køberen, uanset årsagen, så længe køberen ikke har overholdt alle sine forpligtelser over for køber.

2.. KONIJNENBURG er forpligtet til at håndtere disse varer i overensstemmelse med god forretningsskik, uden at køberen er berettiget til at kræve nogen skadeserstatning i tilfælde af tab, delvist tab og / eller skade, som ikke kan henføres til KONIJNENBURG. Risikoen for varerne derfor fortsat med kunden.

17 Misligholdelse af køberen

I tilfælde at køberen:

en. Erklæres konkurs, overdrager sine aktiver gælder om udsættelse af betalingen, henholdsvis hvis alle eller en del af hans formue er knyttet;

b.. Er afgået ved døden eller placeres under administration;

c.. Undlader at efterkomme nogen af hans forpligtelser ved lov eller i henhold til disse vilkår;

d.. Undlader at betale en faktura beløb eller en del heraf i udtrykket pålagt ham;

e. Provenu at bremse eller overføre sin virksomhed eller en væsentlig del heraf, bl.a. ved at bidrage sin virksomhed i et selskab, der skal inkorporeres, eller allerede eksisterende henholdsvis ændrer formålet med hans virksomhed;

Den eneste forekomst af nogen af de ovennævnte omstændigheder giver KONIJNENBURG til at opsige aftalen uden retslig indgriben bliver nødvendig, og til at kræve øjeblikkelig fuld betaling af ethvert beløb, som køberen baseret på arbejde udført af KONIJNENBURG og / eller henrettet leverancer uden forudgående forsigtighed eller meddelelse om misligholdelse der kræves, alt dette uden at det berører hans ret til kompensation for omkostninger, skader og interesse.

2.. Hvis køberen er forpligtet ved lov, efter at det har vist sig, at han ikke er i stand til at betale, for at informere de offentlige myndigheder eller industrien forsikring board herom, er køber forpligtet til at informere samtidigt KONIJNENBURG dette omgående skriftligt.

3.. I tilfælde af, blandt andre, likvidation manglende betaling af en claimable beløb betalingsstandsning, begæring om udsættelse af betalingen, konkurs, anbringelse under administration, afgår ved døden, virksomhed som kunden skal KONIJNENBURG berettiget til uden varsel misligholdelse eller retslig indgriben er forpligtet, til at kræve tilbage som ejendom de varer, der er leveret, men ikke betalt, modregning eventuelle allerede udbetalte beløb, men uden at det berører retten til at kræve erstatning for eventuelle tab eller skade.

4.. Køberen skal muliggøre KONIJNENBURG på alle tidspunkter til straks at tilbagetage alle varer, der endnu ikke er udbetalt henholdsvis leasede varer, uanset hvor de befinder sig.

5.. Varerne kan sælges på eller anvendes af køber i omfanget af hans normale virksomhed, men kan ikke behæftes på nogen måde. Hvis varerne endnu ikke er betalt for videresælges, er køber forpligtet til at beholde titlen herom og KONIJNENBURG første anmodning, en frigivet løfte overføre på alle krav for det skyldige beløb til KONIJNENBURG.

18 Tvister og gældende lov

1.. Lovene i Holland gælder for alle sine tilbud, aftaler og udførelse heraf, bortset lov af 15. december 1971 om iværksættelse af konventionen indgået i Haag, Holland, den 1. juli 1964 vedrørende en ensartet lov om Den internationale løsørekøb, Treaty Series 1964 no.117 og 1968 no. 13 (Bulletin for love og dekreter 1971 S780 og S781), og Wiener Sales konventionen af 11. april 1980.

2.. Alle tvister, herunder dem, der kun betragtes som en tvist ved en af parterne som følge af eller relateret til den aftale, som disse vilkår gælder, eller vilkårene pågældende selv og fortolkningen eller fuldbyrdelsen heraf, både af faktuel og juridisk natur, skal løses ved Retten i Amsterdam, i det omfang det er tilladt ved lov.

3.. I tilfælde af en tvist, skal oplysningerne i KONIJNENBURG administration være afgørende, undtagen hvis der er bevis for det modsatte.

19.. Arkivering

Disse generelle vilkår og betingelser er blevet indleveret til Justitskontoret ved byretten i Amsterdam den 15. juni 2012.

20 Inspektion af termer

En kopi af den engelske version af de almindelige salgsbetingelser for KONIJNENBURG BV er tilgængelige for gennemsyn på Justitskontoret ved byretten i Amsterdam, Holland. Disse Almindelige Betingelser kan også downloades fra KONIJNENBURG websted ( www.konijnenburg.nl ).

Sammenlign produkter Delete all products

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
×

Upload (OE) teknisk tegning

* Obligatoriske felter

Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du brugen af ​​cookies til at hjælpe os med at gøre denne hjemmeside bedre. Skjul denne meddelelse Mere om cookies »